سخن روز: اگر میخواهید ثروتمند باشید،قاعده ی اصلی این است که به دیگران بیاموزید چگونه ثروتمند باشند {رابرت کیوساکی}

اخبار


نمونه متن آگهی مفقودی (گمشده مدارک) جهت چاپ در روزنامه


همشهری آگهی : نمونه متن گمشده کارت دانشجویی: کارت دانشجویی به شماره .......... بنام ............ رشته ........ دانشگاه ............ مفقود و فاقد اعتبار است. ----»»»» نمونه متن گمشده پروانه اشتغال به کار : پروانه اشتغال به کار به شماره پروانه .......... به شماره عضویت ............. فعالیت در استان....... متعلق به آقا/ خانم .......... کدملی ........... مفقود گردیده و فاقد اعتبار است. ---------»»»» قبض سپرده شماره ...... واریزی به گمرگ ایران مفقود و فاقد اعتبار است. -------»»»» پروانه مطب به شماره ........... بنام ......... مفقود گردیده و فاقد اعتبار است. ---------»»»» گمشده مدارک خودرو : برگ سبز / کارت / سند مالکیت خودرو ......... به رنگ .......... مدل ......به شماره پلاک ........... شماره موتور ......... و شماره شاسی ................ بنام آقا/خانم............. مفقود و از درجه اعتبار ساقط میباشد. --------»»»» برگ کمپانی موتور ............ مدل ........... رنگ ............ به شماره پلاک ............... شماره موتور................... بنام آقا / خانم ........... مفقود و از درجه اعتبار ساقط میباشد. -----------»»»»
آمار

  • کاربران:1,411
  • کل:6,808,046
به همشهری آگهی امتیاز دهید: